Allgemeine Bedingungen

Bemerkung

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur auf Niederländisch verfügbar.
Wenn Sie Fragen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Partijen & overeenkomst

Klant: de persoon die een persoonlijk profiel en (in voorkomend geval) advertenties plaatst op de website.
Innovedia: de rechtspersoonlijkheid bezittende Innovedia bvba, beheerder en aanbieder van het platform Pigeon Center en de website www.pigeon.center.
Overeenkomst: tussen bovenstaande partijen wordt overeengekomen dat Pigeon Center de klant via abonnementsformule een toegang aanbiedt op haar website www.pigeon.center met als doel aanbiedingen/advertenties van de klant via het internet beschikbaar te stellen op deze website. Voor deze toegang betaalt de klant Pigeon Center een abonnementsvergoeding. Uitzondering (en vrijgesteld van een abonnementsvergoeding) is de klant die een gratis profiel aanmaakt en daarbij slechts één aanbieding/advertentie wenst te publiceren.

Artikel 1 – Definities

"Startdatum": de datum die als startdatum wordt gegeven aan de overeenkomst, ofwel (indien geen startdatum bepaald is) de datum van ondertekening van de overeenkomst, die gelijk is aan de datum van registratie via de website.
"Advertentiemateriaal": alle advertentie-inhoud, gerelateerde technologie en teksten, beelden, video’s en/of documenten.
"Advertenties": elke aanbieding of advertentie door de klant geplaatst voorzien van alle detailinformatie en bijhorend grafisch materiaal, foto’s, video’s en documenten.
"Einddatum": de datum (indien aanwezig) waarop de partijen overeenkomen dat deze overeenkomst zal eindigen en de beschikbaarstelling van alle soorten advertenties van de klant gestaakt zal worden door Innovedia.
"Pigeon Center": de website www.pigeon.center, eigendom van Innovedia, waarop de klant advertenties kan plaatsen volgens de overeengekomen limieten verbonden aan het door de klant gekozen abonnement.
"Voorwaarden": deze advertentievoorwaarden.
"U": de klant, de (rechts)persoon (in dit geval bent u dat) die zich aanmeldt voor deelname aan de dienst en hiertoe een online-account toegewezen krijgt (een "account") of, in het geval dat een bepaalde (rechts)persoon bevoegd is om de account namens iemand anders te openen, die andere (rechts)persoon.

Artikel 2 – Plaatsen en beheren van advertenties

2.1 Pigeon Center voorziet voor de klant een toegang tot het beheersysteem op de website www.pigeon.center waarop de klant advertenties kan plaatsen en beheren volgens de opgegeven limieten verbonden aan het door de klant gekozen abonnement.
2.2 Pigeon Center geeft geen garantie met betrekking tot de plaatsing of positionering van een advertentie, het aantal (indien hiervan sprake is) bezoeken, publicaties, conversies of kliks op enige advertentie.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden en positionering

3.1 Indien de klant aan Pigeon Center, al of niet via een website van Pigeon Center, verzoekt om een plaatsing, of een aanpassing, van een advertentie, of een element van een advertentie, uit te voeren (waaronder begrepen door middel van een autorisatie aan Pigeon Center om advertenties in algemene zin te optimaliseren), dan zal elke plaatsing of aanpassing die door Pigeon Center wordt uitgevoerd worden geacht te zijn goedgekeurd door de klant.
3.2 De klant is exclusief verantwoordelijk voor het aangeleverde advertentiemateriaal en de content van de advertentie (waaronder zonder beperking begrepen content door de klant gepubliceerd op de website www.pigeon.center en/of pagina's waaronder landingpagina's waarnaar wordt doorverwezen door URL's van advertentiemateriaal te kiezen). Pigeon Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden van advertenties (inhoudelijk en grafisch) en behoudt zich het recht om onjuist advertentiemateriaal te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.
3.3 Tenzij anders aangegeven, heeft Pigeon Center te allen tijde het recht een advertentie of advertentiemateriaal zonder nadere toelichting te weigeren of te verwijderen, om welke reden dan ook. Bovendien mag Pigeon Center te allen tijde advertenties wijzigen voor zover dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de technische specificaties en/of voorwaarden die gelden ten aanzien van de advertentie en het gebruik van de website www.pigeon.center.
3.4 De klant zal geen beveiligmaatregelen van een dienst kraken of omzeilen, of bewust advertenties verschaffen die malware, spyware of andere kwaadaardige code bevatten.

Artikel 4 – Opzegging van advertenties en contractsduur

4.1 Indien en voor zover een vaste periode in de overeenkomst is overeengekomen, kan slechts worden opgezegd tegen betaling van de (restant) bedragen die klant uit hoofde van de overeenkomst nog moet betalen, ongeacht of klant nog levering van de Pigeon Center-diensten verlangt, tenzij Pigeon Center niet in staat is te leveren tegen de overeengekomen voorwaarden.
4.2 Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden uiterlijk acht weken voor de einddatum, ongeacht of de klant nog actieve advertenties heeft genoteerd staan op de website www.pigeon.center. Indien niet schriftelijk of middels email is opgezegd, wordt de overeenkomst geacht wederzijds stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde duur als in de overeenkomst is vermeld.
4.3 Mondelinge opzeggingen worden niet aanvaard.
4.4 Bij schriftelijke opzegging van de overeenkomst geldt de postdatum of datum van de betekening van het schrijven. Bij opzegging via email, zal Pigeon Center daaropvolgend binnen een redelijke termijn de opzegging schriftelijk via email bevestigen, en zal de datum waarop de opzegging door Pigeon Center wordt bevestigd, gelden als opzeggingsdatum.

Artikel 5 – Betaling en tarief

5.1 Alle bedragen genoemd in deze overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders is bepaald. De klant zal de verschuldigde bedragen (inclusief BTW en enige andere van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen) voldoen middels de overeengekomen wijze van betaling. Indien betaling niet plaatsvindt op het moment dat de vordering van Pigeon Center opeisbaar is, is de klant onmiddellijk in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is en mag Pigeon Center het verschuldigde bedrag vermeerderen met rente ter hoogte van de wettelijke rente vanaf de datum van opeisbaarheid tot de datum van uiteindelijke betaling vorderen.
5.2 Het staat Pigeon Center te allen tijde vrij haar minimumprijzen, indien van toepassing, te wijzigen. De klant dient uiterlijk een week voor de startdatum van het contract (of voor de verlengingsdatum van het contract indien er sprake is van een stilzwijgende hernieuwing van het contract) voor betaling te hebben gezorgd. Indien niet aan de hiervoor in dit artikel genoemde betalingstermijn is voldaan, zullen alle in verband met de overeenkomst verplichte betalingen uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.3 De partijen komen overeen dat de door Pigeon Center gevoerde administratie dwingend bewijs levert ten aanzien van de verschuldigde bedragen.
5.4 De klant gaat akkoord met (periodieke) betaling, zoals overeengekomen in het gekozen abonnement, van het aangegeven tarief, gedurende de contractstermijn en verklaart via e-mail een bevestiging van de gekozen abonnementsformule te hebben ontvangen.
5.5 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan gaat de klant ermee akkoord dat de dienstverlening van Pigeon Center per direct wordt stopgezet, dat de betalingsverplichting gedurende de volledige contractstermijn blijft doorlopen en opeisbaar is. Zodra eventuele achterstand van betaling door klant is ingelopen hervat Pigeon Center haar dienstverlening. De klant accepteert dat stopgezette dienstverlening van Pigeon Center tijdens de contractstermijn als gevolg van wanbetaling door klant op geen enkele wijze door Pigeon Center wordt gecompenseerd.

Artikel 6 – Overige diensten

Onder overige diensten of servicepakket worden verstaan ondersteunende diensten, buiten de normale werking van de website www.pigeon.center, zoals specifieke actiewebsites, mailingtools, webshops, en andere al of niet geautomatiseerde systemen die door Pigeon Center al of niet gratis of als onderdeel van haar dienstverlening aan klant ter beschikking worden gesteld. De werking van overige diensten wordt door Pigeon Center onderhouden en desgewenst geoptimaliseerd en uitgebreid qua functionaliteit; het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn voor klant van overige diensten kan in verband daarmee plaatsvinden, zonder dat Pigeon Center de klant daarvan (vooraf) op de hoogte hoeft te stellen en zonder dat Pigeon Center op welke wijze dan ook verantwoordelijk gesteld kan worden, noch door klant of derden tot welke vorm van schadevergoeding kan en zal worden verzocht of in rechte gedaagd.

Artikel 7 – Garanties

De klant staat ervoor in dat alle informatie die de klant aan Pigeon Center verschaft volledig, juist en actueel is, hij gerechtigd is Pigeon Center toe te staan, en hierbij aan Pigeon Center voor zover nodig alle rechten verleent die nodig en/of nuttig zijn om advertentie(s) van klant te gebruiken, hosten, cachen, routeren, opslaan, kopiëren, wijzigen, distribueren, herformatteren, reproduceren, publiceren, weergeven, overbrengen, doorgeven en verspreiden ("advertentiegebruik") en advertentiegebruik uit hoofde van de overeenkomst en de websites en (landing)pagina's waarnaar de advertenties van klant doorlinken (inclusief doch niet beperkt tot gerelateerde diensten) niet in strijd is, noch zal aanzetten tot strijd, met enige toepasselijke wet- of regelgeving, toepasselijke handelsgebruiken en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en geen materiaal bevat dat schadelijk, obsceen, bedreigend of lasterlijk is. Niets in deze bepaling beperkt de aansprakelijkheid van een partij voor schade geleden door fraude.

Artikel 8 – Vrijwaring

De klant vrijwaart en verdedigt Pigeon Center, diens vertegenwoordigers, met haar verbonden ondernemingen, bestuurders, commissarissen, werknemers, ("gevrijwaarde personen") voor/tegen aanspraken, nadeel, aansprakelijkheid, kosten, schade en schikkingsbedragen (waaronder begrepen kosten en uitgaven voor juridische bijstand) die gevrijwaarde personen lijden als gevolg van schending van alle relevante artikelen van deze voorwaarden door de klant.

Artikel 9 – Beperking van aansprakelijkheid

Anders dan de betalingsverplichtingen, de aansprakelijkheden en en/of een overtreding van de vertrouwelijkheid zoals in deze overeenkomst bedoeld, is de aansprakelijkheid van ieder der partijen jegens de andere partij met betrekking tot een gebeurtenis of een serie van met elkaar verbonden gebeurtenissen, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot een bedrag gelijk aan het hoogste van (a) het bedrag dat de klant aan Pigeon Center heeft betaald of verschuldigd is onder deze overeenkomst gedurende de drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de gebeurtenis (of de eerste uit een serie van met elkaar verbonden gebeurtenissen) zich voordeed, en (b) EUR 1.000. Geen van de partijen is aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van de andere partij, waaronder maar niet beperkt tot financiële verliezen (zoals verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen), schade aan goodwill of reputatie), ongeacht of partijen dergelijke schade/verliezen reeds konden voorzien bij het sluiten van deze overeenkomst.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

10.1 Pigeon Center zal klantgegevens niet rechtstreeks gebruiken ten behoeve van campagnes van andere klanten van Pigeon Center. De door de klant gepubliceerde gegevens in het online-profiel en op de advertentiepagina’s zijn per definitie publiek toegankelijk met instemming van de klant. Overige niet-publiek vertoonde gegevens van de klant zullen niet openbaar gemaakt worden, of op enige wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens incidentele verwijzingen ten behoeve van algemene promotie van Pigeon Center zelf, zoals onder andere het plaatsen van voorbeeld campagnes op de website van Pigeon Center.
10.2 De klant stemt ermee in dat Pigeon Center websitedata en klantgerelateerde gegevens in kan zetten voor werving van nieuwe klanten ten behoeve van de klant in de ruimste zin.
10.3 De klant stemt ermee in dat Pigeon Center accountinformatie, creditcardinformatie en daaraan verbonden facturerings- en betalingsinformatie die door klant aan Pigeon Center worden verschaft, mag verstrekken aan derden die op verzoek van Pigeon Center werkzaamheden uitvoeren met het uitsluitende doel het controleren van kredietwaardigheid, het effectueren van betaling aan Pigeon Center en/of het onderhouden van het account van klant.

Artikel 11 – Onbeschikbaarheden of vertragingen

Indien diensten op de systemen van Pigeon Center, (zoals de website www.pigeon.center of aanverwante diensten zoals mailsystemen, beheersystemen of gekoppelde internetsystemen van partners van Pigeon Center) door storingen van welke aard dan ook leiden tot vertraging of tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten van Pigeon Center, kan klant op geen enkele wijze een beroep doen op vergoeding van welke aard of omvang dan ook, een en ander in de meest brede zin.

Artikel 12 – Duur en beëindiging

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van registratie op de website door de klant en geldt tot deze tussentijds wordt beëindigd. De klant krijgt toegang tot de website www.pigeon.center om het online-profiel en de advertenties te beheren vanaf de startdatum of eerder indien de eerste betaling van het overeengekomen abonnementstarief door Pigeon Center werd ontvangen. Indien een einddatum is overeengekomen, eindigt de overeenkomst automatisch op de einddatum. Indien er geen einddatum is overeengekomen, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd tegen nader overeengekomen voorwaarden.

Artikel 13 – Overdracht

De partijen mogen hun rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet cederen of anderszins overdragen dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Pigeon Center is echter gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te cederen of anderszins over te dragen aan een dochter- of groepsmaatschappij van Pigeon Center, dan wel aan een koper van alle of een deel van de activa van Pigeon Center.

Artikel 14 – Overige bepalingen

Buiten deze overeenkomst hebben de partijen geen nadere of afwijkende afspraken gemaakt omtrent de onderwerpen die deze overeenkomst tussen partijen regelt. Het staat Pigeon Center te allen tijde vrij de voorwaarden te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de op dat moment vigerende wijze waarop Pigeon Center haar diensten aanbiedt. Toevoegingen op en wijzigingen van deze voorwaarden zijn van toepassing nadat deze door een partij schriftelijk geaccepteerd zijn (daaronder begrepen een bevestiging via email, of een online-bevestiging op één van de websites van Pigeon Center middels het principe “Klik hier om te bevestigen”). Tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen alle kennisgevingen door Pigeon Center gezonden worden naar de adressen bekend bij Pigeon Center in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst (of zoals bekend in de database van de website www.pigeon.center).

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Pigeon Center en de klant. Alle betwistingen m.b.t. de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst tussen Pigeon Center en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Secured By miniOrange